StartpaginaANBI


Naam  

STICHTING TOT BEHOUD VAN KASTEEL WIJNANDSRADE
 

RSIN (fiscaal nummer)  802018634 
Contact  Postadres
G.H. Vleugels
Molenveld 24
6361 EP Nuth
Tel. 045.5243160
Tel. 06.10880679
e-mail gervleugels@kpnmail.nl

Bezoekersadres
Opfergeltstraat 2
6363 BW Wijnandsrade
www.kasteelwijnandsrade.nl  
Bestuur  Maas, Jos; geb. 04.11.1959; in functie 28.05.2018; Voorzitter
Vleugels, Ger; geb. 26.07.1942; in functie 01.02.2001; Secretaris
Meijers, Hein; geb. 22.05.1944; in functie: 01.01.2009; Penningmeester
Houtvast, Jo; geb. 05.06.1941; in functie 01.01.2008; Bestuurslid
Willems, Ton; geb. 24.05.1947; in functie: 01.04.1991; Bestuurslid
Van der Linden, Renè geb. 14.12.1943; in functie 01.02.1991; Bestuurslid
Driessen, Lambert; geb. 13.05.1948; in functie: 01.09.2013; Bestuurslid 
Beleidsplan   Oprichting
De Stichting tot behoud van Kasteel Wijnandsrade is opgericht op 1 februari 1990. De statuten zijn verleden voor Notaris M.H.M. Bemelmans te Nuth. Ingeschreven bij de K.v.K
onder nummer 41072774

Doelstelling
De stichting heeft tot doel: het monumentale kasteel Wijnandsrade en de historische beltkorenmolen te Nuth te behouden voor de toekomst. Zij tracht dit doel te bereiken door een juiste bestemming te geven aan het kasteel en daardoor voldoende financiƫle middelen te kunnen genereren voor onderhoud, restauratie etc.

Middelen
De geldmiddelen van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit: huren, subsidies, sponsoring en andere opbrengsten. Gestreefd wordt ook andere middelen aan te boren o.a. erfstellingen en legaten, donaties, schenkingen. Deze gelden worden uitsluitend gebruikt voor onderhouds- en overige kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de exploitatie van de monumentale goederen. Een winstoogmerk is absoluut afwezig.

Bestuur en beslissingsbevoegdheid
Het bestuur van de Stichting is zo samengesteld dat zowel lokale als regionale personen en ondernemers erin vertegenwoordigd zijn. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Het dagelijks bestuur is gemandateerd tot € 20.000,00. Naast de bevoegdheden van het bestuur die vermeld staan in de statuten, is er ook een huishoudelijk reglement met procedurebeschrijvingen aanwezig.

Realisatie doelstellingen
De stichting hanteert een meerjarenbegroting voor periodes van 10 jaar die de basis is voor de jaarlijks uit te voeren onderhoudswerkzaamheden van het kasteel en de kasteelhoeve te Wijnandsrade en de beltkorenmolen te Nuth. Deze meerjarenbegrotingen worden opgemaakt door De Monumentenwacht te Thorn. Daarnaast levert de inspecteur van de Monumentenwacht jaarlijks een rapport op basis van een inspectie van de gebouwen. Dit rapport geeft op onderdelen de technische staat aan en de termijn waarop eventuele werkzaamheden behoren te worden uitgevoerd. Onderhoud wordt vervolgens uitgevoerd door gerenommeerde bedrijven die een goede staat van dienst hebben op het gebied van onderhoud van monumentale panden. Bestuursleden met bouwkundige achtergrond en ervaring houden toezicht. Zij worden geassisteerd door een architect.

Financiën en financieel beleid
De penningmeester zorgt voor de financiële verslaglegging van de Stichting. Hij levert tijdig de stukken aan bij de registeraccountant zodat deze uiterlijk op 1 april van elk jaar de resultaten bespreekt met de bestuurders. De penningmeester stelt een begroting samen waarin alle kosten en opbrengsten gespecificeerd zijn opgenomen. In juli van elk jaar worden de werkelijke cijfers met deze begroting vergeleken. Het bestuur bepaalt of bijstelling van de cijfers noodzakelijk en mogelijk is.

Verwerving financiële middelen
Donaties, subsidies etc. zijn noodzakelijk, maar niet voldoende voor de kosten van onderhoud van het monument. De Stichting onderneemt daarom activiteiten voor het verwerven van financiële middelen teneinde haar doelstelling te realiseren.

Brochures
De Stichting geeft brochures uit en verkoopt die. De opbrengst van deze brochures is bestemd voor de Stichting.

Verhuur onroerend goed
Huuropbrengsten zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Stichting. De Stichting streeft ernaar om met de opbrengst van de huren alle onderhoudskosten te betalen en de leningen bij de bank en/of gemeente af te lossen. Op dit moment worden 7 appartementen en 9 bedrijfsgedeelten van het kasteel verhuurd. De bedrijfsgedeelten van de kasteelhoeve zijn verhuurd aan 2 verschillende bedrijven. De Stichting onderzoekt de mogelijkheid om een bedrijfsgedeelte voor meerdere doelen geschikt te maken.

Evenementen
Het kasteel leent zich uitstekend voor evenementen. Tegen een geldelijke vergoeding kunnen in de niet verhuurde ruimtes en op de binnenplaatsen evenementen, avondmarkten en dergelijke worden georganiseerd. Er is een standaardovereenkomst opgemaakt waarin alle afspraken zijn vastgelegd.

Fietstochten
Er worden in samenwerking met de VVV fietsroutes uitgezet in de omgeving van het kasteel, waarbij het kasteel vertrek- en eindpunt is.

Sponsoring
Omdat deze activiteiten onvoldoende geld opleveren, heeft de Stichting ook sponsoren nodig. De Stichting streeft ernaar het aantal sponsoren uit te breiden van 2 naar 5. Sponsoren krijgen als tegenprestatie: een link op de website van het kasteel; vermelding op een reclamebord op het binnenterrein van de kasteelhoeve; vernoeming van zalen/ruimten in het kasteel naar de sponsor. De sponsorpakketten zijn gereed.

Rondleidingen
De 'Vrienden van Wijnandsrade'(heemkundevereniging) organiseren op verzoek rondleidingen in kasteel en kerk. De revenuen zijn bestemd voor de Vrienden van Wijnandsrade.

Congressen, seminars etc.
Begin 2009 wordt een nieuwe ruimte opgeleverd die bijzonder geschikt is voor het houden van congressen, seminars enzovoort. Deze ruimte heeft een capaciteit van ongeveer 75 personen. Er is een brochure ontworpen waarin de huurprijs, kosten catering enz. zijn vastgelegd.

Beheren van vermogen
Spaargelden
Het vermogen bestaande uit spaargelden zal geplaatst worden op een spaarrekening bij een plaatselijke bank. Er dient een zo hoog mogelijk rendement verworven te worden waarbij rekening dient te worden gehouden met de beschikbaarheid van de gelden, voor het verrichten van betalingen. De spaargelden mogen onder geen enkel beding belegd worden in aandelen, opties, derivaten etc.. De penningmeester dient iedere vergadering een financieel verslag uit te brengen.

Onroerend goed
De middelen waarover de stichting kan beschikken worden hoofdzakelijk gebruikt voor in stand houden van het monumentale kasteel en de monumentale kasteelhoeve te Wijnandsrade alsmede de beltkorenmolen te Nuth.

Wijnandsrade, G.H. Vleugels, secretaris,
J. Maas, voorzitter  
Beloningsbeleid  De stichting kent geen beloning toe aan bestuurders. Alle werkzaamheden vinden plaats op basis van vrijwilligheid. 
Activiteitenverslag  2017

Verhuur 7 appartementen en 9 bedrijfsgebouwen

Verhuur binnenplein voor jubilea verenigingen, dorpsfeesten, herdenkingsfeesten
Verhuur Slotkelder voor bijeenkomsten
Trouwpartijen in Ridderzaal door gemeente Beekdaelen
Rondleidingen op kasteel
Rondleidingen in de molen
Open Monumenten Dagen
Bestuurders zijn elke maandag- en vrijdagmorgen aanwezig op het kasteel voor huurders en begeleidinmg van onderhoudswerk
Vergaderingen dagelijks bestuur en technische commissie
Vergaderingen algemeen bestuur 
Financiële verantwoording 2017  Jaarstukken >>>